Järvesalu tee 12 seletuskiri

Tehnilised näitajad

Katastritunnus 65301:001:5307
Krundi pind 1530 m²
Ehitisealune pind 225 m²
Korruseid 2
Tubade arv 5
Suletud netopind 262 m²
Köetav pind  262 m²

Garaaži osa 49,6 m²
Saunaruumide osa 17,9 m²
Terrassi pind 49,3 m²
Rõdu pind 16,5 m²
Suletud brutopind 326 m²
Hoone maht 1160 m³
Tulepüsivuse aste TP3

Arhitektuur – ehituslik lahendus

Eramu lahenduses on arvestatud paiknemisega eramutänava lõpuosas ja piirnemisega korterelamu krundiga ja seetõttu on hoone kavandatud L-kujulisena. Moodustub lõuna- ja õhtupäikesele avatud õu ja elamu avatumad fassaadid/vaated on päikeselisemates ilmakaartes.

Üksikelamu on selge vormiga, mida elavdab kahe materjali kasutus – hele krohv ja tumedad kiltkiviplaadid. Suurematest elutoa akendest sissepaistva ja ruume liigselt kütva suvepäikese eest kaitseb väljaulatuvad karniisid ja rõdu.

Konstruktsioonid
Vundament tehakse lintvundamendina. Esimese korruse aluspõrandad tehakse pinnasele toetuvatena, betoonist aluspõranda alla tehakse tihendatud killustikukiht ning 200 mm EPS soojustusplaadikiht.
Välisseinad tehakse tehakse 200 mm paksustest kergruusplokkidest ja soojustatakse väljastpoolt 1. korruse osas 200 mm EPS Silver plaatidega ja õhekrohvitakse. Teise korruse seinad soojustatakse 200 mm mineraalvillplaatidega puitroovide vahel, lisatakse tuuletõkkemembraan ja roovid fassaadikatte kinnitamiseks.
Katuse kandekonstruktsiooniks on ogaplaatfermid. Sarikate vahel mineraalvillsoojustus min. 500 mm. Sisekihis aurutõke, roovid sammuga 400 mm ja 2 kihti kipsplaate.
Terrassid tehakse immutatud terrassilaudadest.
Aknad ja terrassiuksed tehakse puitalumiiniumkonstruktsioonis.
Välisuks soojustatud manteluks.

Välisviimistlus
Katus SBS rullmaterjal / Hall
Välissein 1. korrus õhekrohv / hallikasvalge
Välissein 2. korrus Kiltkiviplaat / tume
Aknad, terrassiuksed Tumehall / RAL 7015
Välisuksed Tumehall / RAL 7015
Veeplekid Tumehall / RR23
Parapetiplekid Tumehall / RR23
Sokkel Hall / NCS S 3000 N
Terrassid Immutatud terrassilaud lehis

Siseviimistlus
Põrandad Esiku, wc, saunaploki ja vannitoa p.randad kaetakse keraamiliste plaatidega. Tubade põrandad kaetakse parketiga.
Seinad pahteldatakse ja värvitakse. Pesuruumide seinad kaetakse keraamiliste plaatidega ja värvitakse vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.
Laed pahteldatakse ja värvitakse.

Eriosad

Küte ja ventilatsioon
Kütte ja ventilatsiooni soojuskoormuste määramisel võetakse aluseks arvutuslik välisõhu temperatuur –22oC ning siseõhutemperatuurid vastavalt standardile EVS844:2016 Hoonete kütte projekteerimine. Elamu soojusvarustuse allikaks on maasoojuspump, soojajaotus tehakse vesipõrandaküttega.
Ventilatsioon Elamusse projekteeritakse ventilatsioon soojatagastusega ventilatsiooniseadmete abil. Põhiruumide õhuvahetused: magamistoad min 6,0 l/(s*inim), eluruumid min 0,71 l/(s*m.), koridorid 1 l/(s*m.), WC-d 10 l/s koht. Kööki paigaldatava pliidikubu tarbeks kavandatakse eraldi heitõhu kanal, mis juhitakse hoone katusest välja.
Veevarustus ja kanalisatsioon Eramu veevarustuse allikaks on Järvepõllu tee ühisveetorustik ja liitumispunktiks on VLP-5-2 (maakraan). Kinnistusisese veevarustuse rajatised on projekteeritud Sevorek OÜ. poolt, töö nr. 0106VK20. Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast on 1.8 m. Plastveetorustikule on ettenähtud signaalkaabli paigaldus. Hoone veesisendid kuni veemõõdusõlmedeni peavad olema paigaldatud hülsstorus ning torustikult mahavõtete tegemine enne veemõõdusõlme on välistatud.Veemõõdusõlm tehakse tehnoruumi. Veesisendile paigaldatakse veemõõtja DN15 standardsele konsoolile. Veearvesti paigaldab veeettevõtja.
Üksikelamu heitveed kanaliseeritakse Järvepõllu tee kanalisatsioonitrassi ja liitumispunktiks on KLP-3-2 (vaatluskaev). Kinnistusisesed torustikud tehakse PVC torudest De 110 mm, vaatlus- ja kontrollkaevud plastist min. De 315 mm. Reoveekanalisatsiooni torustik, mille lagi rajatakse kõrgemale kui 1 m allpool maapinda, soojustatakse maa sisse paigaldamiseks ettenähtud soojustusmaterjalidega. Hoonesse kavandatakse isevoolsed reovete
kanalisatsioonisüsteemid. Kanalisatsioonisüsteemide tuulutused viiakse läbi hoonete katuste.
Üksikelamu sademevee kanalisatsioon ja drenaaž. Kinnistule on välja ehitatud sademevee liitumispunkt SKLP-3-2 ja toru ots viidud edasi kinnistule. Torustik on ebapiisava sügavusega ning sinna pole võimalik drenaažvett juhtida ilma pumpamata. Seetõttu on hoone drenaaž ette nähtud juhtida kinnistu kõrval olevasse kraavi. Sademevesi juhitakse vertikaalplaneeringuga maksimaalselt kraavi, ülejäänud osa imbub kinnistul pinnasesse. Vertikaalplaneeringuga peab olema välditud sademevee voolamine naaberkinnistule. Sademevee juhtimine/imbumine reoveekanalisatsiooni on keelatud. Ümber hoone ette nähtud drenaažitorustik ehitada DN80mm drenaažitorust.
Drenaaži vaatluskaevudena kasutada teleskoopilisi plastkaevusid DE 400/315 (täpsustatakse ehituse käigus).
Kinnistu arvutuslikud vee ja kanalisatsiooni vooluhulgad:
vesi 0,4 m3/d; 1,3 m3/h; 0,32 l/s;
reovee kanal 1,6 l/s;
sademevee kanal 4 l/s;
drenaaž 0,2 l/s
Veemõõdusõlm ning kinnistusisesed VK rajatised peavad olema projekteeritud ja välja ehitatud vastavalt Elveso AS tehnilistele tingimustele.
Elektrivarustus. Üksikelamu elektripaigaldis kavandatakse eraldi projektiga. Projekteerimise aluseks on Elektrilevi OÜ Tehnilised tingimused. Järvesalu tee 12 piirile paigaldatakse liitumiskilp arvestussüsteemidega ja liitumispunkti kaitsmetega 2 x (3 x 16 A). Liitumiskilbist hooneni paigaldatakse kaabel pinnases.
Elamu katusele paigaldatakse päikesepaneelid 18 tk, summaarne võimsus 6.0 kW.
Gaas. Eramu on liitunud gaasivõrguga. Köögis on valmidus gaasipliidi ja terrassil gaasigrilli paigaldamiseks.
Turvalisus. Eramu on ümbritsetud aiaga, sissesõit puldiga avanevast väravast. Kinnistu on osaliselt ümbritsetud vertikaalse kivi- ja puitaiaga, osaliselt võrkpaneelaed.  Valvesignalisatsiooni seadmed on tootjalt Paradox ning majale on paigaldatud kaks videokaamerat.

Asendiplaan ja heakord

Kinnistu (65301:001:5307 ) paikneb Rae vallas Peetri alevikus. Järvesalu tee 12 krunt on suhteliselt tasane. Krunt piirneb põhja poolt kraaviga ja korterelamu krundiga ning idast ja lõunast eramukruntidega.
Sissesõit on krundi piirini rajatud. Krundisisesed teed tehakse sillutiskiviga. Krundile on kavandatud 2 autokohta garaazis ja 2 autot saab parkida ka garaaži ees.
Vertikaalplaneerimine. Elamu rajamiskõrguse määramisel on arvestatud krundi ja tänava kõrgusega. Maapinna kõrgust tõstetakse veidi elamu lähipiirkonnas. Krundi sillutatud alade kalded rajatakse selliselt, et sadeveed voolaksid oma krundi piires kraavi ja pinnasesse. Sademevee juhtimine ja valgumine kõrval asuvatele kinnistutele (kaasa arvatud teemaa-ala) on keelatud.
Piirdeaiad. Tänavapoolne aed tehakse 1.3 m kõrgusena püstlippidest maja fassaadiplaatidega sama tooniga. Aia lõpuosad ja tänavanurga osa tehakse raudbetoon kohtvaluna või betoonplokk müüritisena ja krohvitakse. Naabritega piirnevad aiad tumehall paneelaed.
Haljastus. Krundile lisatakse haljastust – istutatakse dekoratiivsed, 6 m kasvukõrguse
saavutavad puud. Privaatsuse suurendamiseks istutatakse hekk või põõsastik krundi kagu- ja loodepiirile.
Heakord. Olmeprügi kogumise konteinereid paigutatakse kõvakattega pinnasele. Prügivedu korraldatakse vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale. Sõlmida tuleb korraldatud jäätmeveo leping piirkonna jäätmevedajaga.

Tulekaitse

Hoone tuleohuklass, kasutusviis ja kasutusotstarve. Projekteeritud üksikelamu (I kasutusviis) on kahekorruseline keldrita hoone tulepüsivusklassiga TP3.
Tuleohutuskujad. Projekteeritud üksikelamu kaugus kinnistu piiridest vähemalt 4 m.
Tuletõkkesektsioonid, tuletundlikkus. Eraldi tuletõkkesektsioone ei moodustata. Välisseina välispinna, õhutuspilu välispinna min tuletundlikkus on (D-s2, d2). Korterite ja tehnoruumide siseseinad ja laed min. D-s2, d2. Katusekate Broof. Kaablite tuletundlikkus peab olema vähemalt Dca-s2, d2.
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Hoonesse on kavandatud soojustagastusega mehaaniline sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon. Hoone kütteks on kavandatud maasoojuspump. Hoonesse on projekteeritud elektrikeris.
Pääsud pööningule, katusele. Pääs madala osa katusele mobiilse redeli abil, kõrgema osa katusele seinaredeli abil.
Tuletõrje veevarustus. Välimine tulekustutus on võimalik olemasolevatest maapealsetest tänavahüdrantidest. Olemasolev lähim tulekustutusvee hüdrant asub ca 200 m raadiuses. Ehitise väliskustutusvee normvooluhulk on 10 l/s 3 tunni jooksul tagatakse.
Tulekahjusignalisatsioon. Hoonesse paigaldatakse vähemalt 1 autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur (suitsuandur).

Koostas arhitekt Pille Nagel