Privaatsuspoliitika ning oluline informatsioon seoses isikuandmetega

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Treasure Capital OÜ (edaspidi andmetöötleja).

Pöördudes meie poole seoses mõne teile huvi pakkuva kinnisvaraobjektiga, siis võime kasutada Teie isikuandmeid Teile pakkumise tegemiseks ja kinnisvara müügi korral lepingute sõlmimiseks ning  lepingute täitmiseks. Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili,  isikukoodi või sünniaega, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid, teatud juhtudel ka aadressi.
Pöördudes meie poole seoses päringuga Teile huvipakkuva kinnisvara objekti kohta, säilitame Teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast esmast kontakti. Sõlmides meiega lepingu kinnisvara  ostmiseks, säilitame Teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast kinnisvara garantiiperioodi lõppemist.
Isikuandmeid, mida meie kliendid meile annavad, võidakse jagada ja töödelda nii Treasure Capital OÜ poolt kui nende kolmandate osapoolte poolt, kes osutavad meile teenuseid ja tegutsevad meie nimel ulatuses, mis on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui õigusaktidega on nõutud, võib Teie isikuandmeid jagada ka pädevate asutustega.
Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta  mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.
Juhul, kui saate meie käest pakkumisi, ilma et Te oleksite meile edastanud oma andmeid või infot soovinud, palume sellest teada anda e-maili aadressil: iris(@)treasure.ee

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus,sugu,elukoht).  Treasure Capital OÜ kasutab oma veebilehel jarvesalu.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ning muuta info kliendile paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Kui teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust: iris(@)treasure.ee
Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.