Järvepõllu tee 4 seletuskiri

Tehnilised näitajad

Katastritunnus 65301:001:5305
Krundi pind 2466 m²
Ehitisealune pind 556 m²
Korruseid 2
Tubade arv 4
Korteri suletud netopind 137 m²
Köetav pind  131 m²
Eluruumi pind  124,9 m²
Autovarjualune 36 m²
Tehnoruum 6,1 m²
Abiruum 6 m²
Terrass 22,3 m²
Tulepüsivuse aste TP3

Arhitektuur – ehituslik lahendus

Ridaelamu koosneb neljast boksist-korterist koos autovarjualustega. Tulenevalt pikast ja kitsast krundist on olnud otstarbekas kujundada boksid laiemad ja paigutada auto varjualused bokside vahele. Ridaelamu on liigendatud bokside omavahelise sakilise nihutusega (3.2 m tagasiasted). Õue poolne terrassiala saab selliselt privaatsem ja paraneb ka päikesevalguse juurdepääs õuele (üle madalama osa katuse). Maja ei moodusta müüri, läbipääs õuele on igal korteril ka varjualuse kaudu. Elutoast avanevad terrassid jäävad hommikuvalgusesse, kuid tänu suhteliselt suurele õuealale on võimalik päikest nautida tagaaias.

Arhitektuurne välislahendus järgib kvartali tumeda-heleda materjali ja horisontaalide rõhutamise praktikat. Esimese korruse osas on hele krohvkate, teine korrus ja hoonet dünaamiliselt liitvad varikatuste konsoolsed osad saavad tumeda valtsplekkkatte.

Konstruktsioonid
Vundament tehakse lintvundamendina. Esimese korruse aluspõrandad tehakse pinnasele toetuvatena, betoonist aluspõranda alla tehakse tihendatud killustikukiht ning 200 mm EPS soojustusplaadikiht.

Välisseinad tehakse tehakse 200 mm paksustest kergruusplokkidest ja soojustatakse väljastpoolt 1. korruse osas 200 mm EPS Silver plaatidega ja õhekrohvitakse. Teise korruse seinad soojustatakse 200 mm mineraalvillplaatidega puitroovide vahel, lisatakse tuuletõkkemembraan ja roovid fassaadikatte kinnitamiseks.

Katuse kandekonstruktsiooniks on ogaplaatfermid. Kandurite samm vastavalt konstruktiivsele lahendusele. Sarikate vahel mineraalvillsoojustus min. 500 mm. Sisekihis aurutõke, roovid sammuga 400 mm ja 2 kihti kipsplaate. Auto varjualuse katus tehakse puittalade ja liitsarikatega. Konstruktsioon toetatakse teraspostidele (välisnurgas ja abiruumi seinas) ning konsoolsetele kinnititele hoone külgseintes (vastavalt konstruktiivsele projektile).

Külm abiruum tehakse puitsõrestikul, kaetakse niiskuskindlate OSB-plaatidega, lisatakse roovid ja fassaadikate.

Terrassid tehakse immutatud terrassilaudadest.
Aknad ja terrassiuksed tehakse puitalumiiniumkonstruktsioonis.
Välisuks soojustatud manteluks.

Välisviimistlus
Katus SBS rullmaterjal / Hall
Välissein 1. korrus õhekrohv / hallikasvalge
Välissein 2. korrus Valtsplekk Klassik / Antratsiithall / RR2H3

Aknad, terrassiuksed Tumehall / RAL 7016
Välisuksed Tumehall / RAL 7016
Veeplekid Tumehall / RR23
Parapetiplekid Tumehall / RR23
Sokkel Hall / NCS S 7000 N
Terrassid Immutatud terrassilaud

Välisvalgustus Integreeritud varikatuse alla

Siseviimistlus
Põrandad  Esikute, wc-de ja vannitubade põrandad kaetakse keraamiliste plaatidega. Tubade põrandad kaetakse parketiga.
Seinad pahteldatakse ja värvitakse. Pesuruumide seinad kaetakse keraamiliste plaatidega ja värvitakse vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.
Laed pahteldatakse ja värvitakse.

Eriosad

Küte ja ventilatsioon
Kütte ja ventilatsiooni soojuskoormuste määramisel võetakse aluseks arvutuslik välisõhu temperatuur –22oC ning siseõhutemperatuurid vastavalt standardile EVS844:2016 Hoonete kütte projekteerimine. Elamu soojusvarustuse allikaks on õhkvesi soojuspumbad, soojajaotus tehakse vesipõrandaküttega.

Elamusse projekteeritakse ventilatsioon soojatagastusega ventilatsiooniseadmete abil (Komfovent R300 või R400). Põhiruumide õhuvahetused: magamistoad min 6,0 l/(s*inim), eluruumid min 0,71 l/(s*m.), koridorid 1 l/(s*m.), WC-d 10 l/s koht. Kööki paigaldatava pliidikubu tarbeks kavandatakse eraldi heitõhu kanal, mis juhitakse hoone katusest välja.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Ridaelamu veevarustuse allikaks on Järvepõllu tee ühisveetorustik ja liitumispunktiks on MK-11. Kinnistusisese veevarustuse rajatised on projekteeritud Sevorek OÜ poolt, töö nr. 0103VK21. Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast on 1.8 m. Plastveetorustikule on ette nähtud signaalkaabli paigaldus. Hoone veesisendid kuni veemõõdusõlmedeni peavad olema paigaldatud hülsstorus ning torustikult mahavõtete tegemine enne veemõõdusõlme on välistatud.

Veemõõdusõlm Peaveemõõdusõlm ja korteri nr 2 vaheveemõõdusõlm ehitatakse korter nr 2 tehnoruumi. Pärast peaveemõõtjat juhitakse vesi ka korterite nr 1, 3 ja 4 vaheveemõõtjatesse. Peaveearvesti paigaldab veeettevõtja.

Ridaelamu heitveed kanaliseeritakse Järvepõllu tee kanalisatsioonitrassi ja liitumispunktiks on K-16. Kinnistusisese reoveekanalisatsiooni rajatised on projekteeritud Sevorek OÜ poolt, töö nr. 0103VK21. Ehituse käigus peab olema tagatud torustiku kalle ning maandamissügavus vastavalt projektile. Iga korteri sisevõrgule enne korteri väljaviiku peab olema paigaldatud puhastusots ning kanalisatsioonitorustik peab olema ventileeritud õhutuspüstiku kaudu. Reoveetorustikku on keelatud juhtida/immutada sademe- ja drenaažvett.

Ridaelamu sademevee kanalisatsioon ja drenaaž Kinnistule on välja ehitatud sademevee liitumispunkt ja toru ots DE110mm viidud edasi kinnistule. Katustelt tulev rennivesi juhitakse hooneväliselt maja tagaküljele projekteeritud sademevee torustikku ja sealt edasi liitumispunkti. Avatud kõvapindade sademevesi hoonete eest juhitakse vertikaalplaneeringuga kõrvalolevale kinnistu haljasalale, kus vesi imbub pinnasesse. Samuti imbub pinnasesse ülejäänud kinnistule langev sademevesi. Vertikaalplaneeringuga peab olema välditud sademevee voolamine naaberkinnistutele. Sademevee juhtimine ja imbumine reovee kanalisatsiooni on keelatud. Ümber hoone ette nähtud drenaažtorustik ehitada DN80mm drenaažtorust. Drenaažveed suunatakse sademevee kaevu SK-1 D580mm, mis tuleb ehitada setteosaga kuivenduskaevuna.

Kinnistu arvutuslikud vee ja kanalisatsiooni vooluhulgad:
vesi 1,2 m3/d; 2,0 m3/h; 0,61 l/s;
reovee kanal 2,8 l/s;
sademevee kanal 12 l/s;
drenaaž 0,6 l/s
sademe- ja drenaažvee reguleeritud äravool 9,0 l/s

Veemõõdusõlm ning kinnistusisesed VK rajatised peavad olema projekteeritud ja välja ehitatud vastavalt Elveso AS tehnilistele tingimustele.
Elektrivarustus.  elektripaigaldis kavandatakse eraldi projektiga. Järvesalu tee 4 liitumiseks on Elektrilevi OÜ rajanud 0,4 kV kaabelliinid ning paigaldanud kinnistu piirile liitumiskilbi arvestussüsteemidega ja liitumispunkti kaitsmetega 4 x (3 x 20 A). Liitumiskilbist hooneni paigaldatakse kaablid pinnases. Ridaelamu katusele paigaldatakse päikesepaneelid 12 tk korteri kohta, summaarne võimsus (4 korterit) 12 kW.

Asendiplaan ja heakord

Kinnistu (65301:001:5305) paikneb Rae vallas Peetri alevikus. Järvepõllu tee 4 krunt on lauge tõusuga ida suunas. Krunt piirneb kolmest küljest kaksikelamu- ja ridaelamu kruntidega.

Sissesõit on krundi piirini rajatud. Krundisisene tee tehakse asfaltkattega ja ridaelamu esine nö kõnnitee ja parkimisala tehakse sillutiskiviga. Krundile on kavandatud 8 autokohta varjualustes ja maja ees.

Vertikaalplaneerimine. Elamu rajamiskõrguse määramisel on arvestatud krundi ja tänava kõrgusega. Maapinna kõrgust tõstetakse veidi elamu lähipiirkonnas. Krundi sillutatud alade kalded rajatakse selliselt, et sadeveed voolaksid oma krundi piires kraavi ja pinnasesse. Sademevee juhtimine ja valgumine kõrval asuvatele kinnistutele (kaasa arvatud teemaa-ala) on keelatud.

Piirdeaiad. Ridaelamu tänavapiirile piirdeaeda ei rajata. Piirdeaiad külgpiiridel (paneelaiad) on kas olemasolevad (Järvesalu 1) või rajatavad teiste kinnistute ehitusprojektide alusel (Järvesalu 3, Järvepõllu 6).

Haljastus. Vastavalt detailplaneeringu nõudele – krundi iga 300 m kohta 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on min 6 m puu – istutatakse krundile vähemalt 8 sellist puud. Puude täpne valik ja liik täpsustatakse haljastuslahendusega. Kinnistul likvideeritakse (või nihutatakse teise asukohta) 4 mändi.

Heakord. Jäätmete kogumise konteinerite jaoks rajatakse jäätmekonteinerite aedik. Aedik rajatakse sama põhimõtte ja lahendusega nagu piirdeaiad kvartalis – vertikaalsete puitlippidega teraspostidel, 1.3 m kõrgusena. Tagatakse min. 4 m lai juurdepääsutee konteinerite tee juurdepääsuks ja käsitsi teisaldamiseks. Prügivedu korraldatakse vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale. Sõlmida tuleb korraldatud jäätmeveo leping piirkonna jäätmevedajaga.

Tulekaitse

Hoone tuleohuklass, kasutusviis ja kasutusotstarve. Projekteeritud ridaelamu (I kasutusviis) on kahekorruseline keldrita hoone tulepüsivusklassiga TP3.
Tuleohutuskujad. Projekteeritud ridaelamu kaugus kinnistu piiridest vähemalt 4 m.
Tuletõkkesektsioonid, tuletundlikkus. Eraldi tuletõkkesektsioonid moodustatakse igast korterist. Tuletõkkesektsiooni piiril on välissein tulepüsivusega EI60, kus kasutatakse A2 klassi tuletundlikkusega soojustusmaterjale ja tuletõkkeseinaga liituva autovarjualuse katusevooderdus immutatakse puidukaitsevahendiga taganmaks tuletundlikkust Bs1, d0. Ülejäänud konstruktsioonide kohta täidetakse järgmised nõuded: Välisseina välispinna, õhutuspilu välispinna min tuletundlikkus on (D-s2, d2). Korterite ja tehnoruumide siseseinad ja laed min. D-s2, d2. Katusekatte minimaalne tuletundlikkus Broof (t2). Kaablite minimaalne tuletundlikkus Dca-s2, d2.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Hoonesse on igale korterile kavandatud soojustagastusega mehaaniline sissepuhkeväljatõmbe ventilatsioon ja õhk-vesi soojuspumbaga küttesüsteem.

Pääsud pööningule, katusele. Pääs madala osa katusele vannitoa või garderoobi akna kaudu, kõrgema osa katusele seinaredeli abil.

Tuletõrje veevarustus. Välimine tulekustutus on võimalik olemasolevatest maapealsetest tänavahüdrantidest. Olemasolevad lähimad tulekustutusvee hüdrandid asuvad Järvepõllu tee 1 ja Järvepõllu 6 kinnistute ees. Ehitise väliskustutusvee normvooluhulk on 10 l/s 3 tunni jooksul tagatakse.

Tulekahjusignalisatsioon. Hoone igasse korterisse paigaldatakse vähemalt 1 autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur (suitsuandur).

Koostas arhitekt Pille Nagel