Järvesalu tee 6 seletuskiri

Tehnilised näitajad

Katastritunnus 65301:001:5303
Krundi pind 1501 m²
Ehitisealune pind 225 m²
Korruseid 2
Tubade arv 6
Suletud netopind 260,6 m²

Garaaži osa 44,4 m²
Eluruumide osa 212 m²
Tehnoruumi pind 4,2 m²
Rõdu pind 13,3 m²
Terrassi pind 70,1 m²
Suletud brutopind 323 m²

Arhitektuur – ehituslik lahendus

Arhitekt Pille Nageli poolt projekteeritud A-energiaklassi eramu lahenduses on arvestatud krundi orientatsiooniga ilmakaarte suhtes. Elamu on paigutatud edelasse jäävast tänavast kaugemale, et jätta maja ette õhtupäikesele avatud eesaed. Hoone on kavandatud L-kujulisena, elamuosa on krundi tagaosas ja garaažiosa pikeneb tänava suunas.

Moodustub 2 eri õueala – õhtupäikesele avatud suurem vabalt kujundatav haljasala ja elamu ja saunaruume ühendava lõunapoolse terrassiga õueala. Elamu avatumad fassaadid/vaated on suunatud oma õhtupäikesepoolse aia ja tänava poole.

Üksikelamu on selgelt rõhutatud horisontaalse vormiga, mida elavdab kahe materjali kasutus – hele krohv ja tumedad kiltkiviplaadid. Suurematest elutoa akendest sissepaistva ja ruume liigselt kütva suvepäikese eest kaitsevad väljaulatuvad karniisid ja rõdu.

Konstruktsioonid
Vundament tehakse lintvundamendina. Vundeerimisel on arvestatud, et hoonete ümber rajatakse drenaaži süsteem, mis juhib ära sadude ajal tekkiva kõrgenenud pinnasevee. Esimese korruse põrandaks on pinnasele toetuv kohtraudbetoonist põranda plaat paksusega 100 mm. Põrandaplaadis on vesipõrandakütte torustik. Põrandate all on 2×100 mm koormust taluvat soojustust EPS100 Silver.
Välisseinad tehakse tehakse 200 mm paksustest kergruusplokkidest ja soojustatakse väljastpoolt 1. korruse osas 200 mm EPS  60 Silver plaatidega. Viimistluseks on I korrusel Caparol Carbon soojusisolatsiooni liitsüsteem silikoonvärviga viimistluskrohviga. Teise korruse seinad soojustatakse 200 mm mineraalvillplaatidega puitroovide vahel, lisatakse tuuletõkkemembraan ja roovid fassaadikatte kinnitamiseks.
Katuse kandekonstruktsiooniks on ogaplaatfermid. Sarikate vahel mineraalvillsoojustus min. 500 mm. Sisekihis aurutõke, roovid sammuga 400 mm ja 2 kihti kipsplaate

Vahelaed – tehakse 220 mm kõrgustest eelpingestatud õõnespaneelidest. Paneelide peal on sammumüra plaat ja kohtraudbetoonist plaat paksusega 80mm, kus on sisse paigaldatud vesipõrandakütte torustik. Märgade ruumide põrandad hüdroisoleeritakse ja vesi juhitakse kalletega äravoolu trappidesse. Kalded on antud kiudbetoonvaluga paneelide peale.
Mittekandvad siseseinad – on 66 mm teraskarkassil kipsplaatseinad. Karkassi vahel pehme mineraalvill heliisolatsiooniks ja kipsplaat on n. Gyproc GEK tugevdatud plaat.
Terrassid tehakse immutatud terrassilaudadest.
Aknad ja terrassiuksed tehakse puitalumiiniumkonstruktsioonis.
Välisuks soojustatud manteluks.

Välisviimistlus
Katus SBS rullmaterjal / Hall
Välissein 1. korrus õhekrohv / hallikasvalge
Välissein 2. korrus Kiltkiviplaat / tume
Aknad, terrassiuksed Tumehall / RAL 7016
Välisuksed Tumehall / RAL 7016
Veeplekid Tumehall / RR23
Parapetiplekid Tumehall / RR23
Sokkel Hall / NCS S 7000 N
Terrassid immutatud terrassilaud

Siseviimistlus
Põrandad Esiku, wc, saunaploki ja vannitoa põrandad kaetakse keraamiliste plaatidega. Tubade põrandad kaetakse parketiga.
Seinad pahteldatakse ja värvitakse. Pesuruumide seinad kaetakse keraamiliste plaatidega ja värvitakse vastavalt sisearhitektuursele lahendusele.
Laed pahteldatakse ja värvitakse.

Eriosad

Küte ja ventilatsioon
Kütte ja ventilatsiooni soojuskoormuste määramisel võetakse aluseks arvutuslik välisõhu temperatuur –22oC ning siseõhutemperatuurid vastavalt standardile EVS844:2016 Hoonete kütte projekteerimine. Elamu soojusvarustuse allikaks on vertikaalne maasoojuspump, soojajaotus tehakse vesipõrandaküttega.
Ventilatsioon – Elamusse projekteeritakse ventilatsioon soojatagastusega ventilatsiooniseadmete abil. Põhiruumide õhuvahetused: magamistoad min 6,0 l/(s*inim), eluruumid min 0,71 l/(s*m2), koridorid 1 l/(s*m2), WC-d 10 l/s koht. Kööki paigaldatava pliidikubu tarbeks kavandatakse eraldi heitõhu kanal, mis juhitakse hoone katusest välja.
Veevarustus ja kanalisatsioon Eramu veevarustuse allikaks on Järvepõllu tee ühisveetorustik ja liitumispunktiks on MK15. Veemõõdusõlm ning kinnistusisesed VK rajatised on projekteeritud ja välja ehitatud vastavalt Elveso AS tehnilistele tingimustele VK-TT 011.
Kinnistu lubatud vee- ja kanalisatsiooni vooluhulgad tehniliste tingimuste järgi:
vesi 0,4 m3/d (12,0 m3/kuus);
reovesi 0,4 m3/d (12,0 m3/kuus)
Kinnistu arvutuslikud vee ja kanalisatsiooni vooluhulgad:
vesi 0,4 m3/d; 1,3 m3/h; 0,32 l/s;
reovesi 0,4 m3/d; 1,6 l/s;
sademevesi 8 l/s;
drenaaž 0,4 l/s
Kinnistusisese veevarustuse rajatised on projekteeritud Sevorek OÜ. poolt, töö nr. 0101VK22. Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast on 1.8 m. Plastveetorustikule on ettenähtud signaalkaabli paigaldus. Hoone veesisendid kuni veemõõdusõlmedeni peavad olema paigaldatud hülsstorus ning torustikult mahavõtete tegemine enne veemõõdusõlme on välistatud.Veemõõdusõlm tehakse esikusse. Veesisendile paigaldatakse veemõõtja DN15 standardsele konsoolile. Veearvesti paigaldab veeettevõtja.
Üksikelamu heitveed kanaliseeritakse Järvepõllu tee kanalisatsioonitrassi ja liitumispunktiks on KLP7. Kinnistusisesed torustikud tehakse PVC torudest De 110 mm, vaatlus- ja kontrollkaevud plastist min. De 315 mm. Reoveekanalisatsiooni torustik, mille lagi rajatakse kõrgemale kui 1 m allpool maapinda, soojustatakse maa sisse paigaldamiseks ettenähtud soojustusmaterjalidega. Hoonesse kavandatakse isevoolsed reovete kanalisatsioonisüsteemid. Kanalisatsioonisüsteemide tuulutused viiakse läbi hoonete katuste.
Üksikelamu sademevee kanalisatsioon ja drenaaž. Kinnistule on välja ehitatud sademevee liitumispunkt SKLP-5 ja toru ots viidud edasi kinnistule. Katuselt tulev rennivesi juhitakse DE110mm torudega hooneväliselt ümber maja kulgevasse DE160mm sademevee torustikku ning pärast kaevu kuni liitumispunktini DE110mm torustikku (vooluhulga piiramiseks). Ülejäänud kinnistule langev sademevesi imbub pinnasesse. Rajatised on projekteeritud Sevorek O. poolt, töö nr. 0101VK22. Vertikaalplaneeringuga peab olema välditud sademevee voolamine naaberkinnistutele. Sademevee juhtimine/imbumine reovee kanalisatsiooni on keelatud.
Elektrivarustus. Üksikelamu elektripaigaldis kavandatakse eraldi projektiga. Projekteerimise aluseks on Elektrilevi OÜ Tehnilised tingimused. Järvesalu tee 6 piirile paigaldatakse liitumiskilp arvestussüsteemidega ja liitumispunkti kaitsmetega 3 x 20 A. Liitumiskilbist hooneni paigaldatakse kaabel pinnases.
Elamu katusele paigaldatakse päikesepaneelid 15 tk, summaarne võimsus 6.0 kW.
Gaas. Eramu on liitunud gaasivõrguga. Köögis on valmidus gaasipliidi ja terrassil gaasigrilli paigaldamiseks.
Turvalisus. Eramu on ümbritsetud aiaga, sissesõit puldiga avanevast väravast. Kinnistu on osaliselt ümbritsetud vertikaalse kivi- ja puitaiaga, osaliselt võrkpaneelaed.  Valvesignalisatsiooni seadmed on tootjalt Paradox ning majale on paigaldatud kaks videokaamerat.

Asendiplaan ja heakord

Kinnistu (65301:001:5303 ) paikneb Rae vallas Peetri alevikus. Järvesalu tee 6 krunt on suhteliselt tasane. Krunt piirneb kolmest küljest eramukruntidega.
Sissesõit on krundi piirini rajatud. Krundisisesed teed tehakse sillutiskiviga. Krundile on kavandatud 2 autokohta garaazis ja 2 autot saab parkida ka garaaži ees.
Vertikaalplaneerimine. Elamu rajamiskõrguse määramisel on arvestatud krundi ja tänava kõrgusega. Maapinna kõrgust tõstetakse veidi elamu lähipiirkonnas. Krundi sillutatud alade kalded rajatakse selliselt, et sadeveed voolaksid oma krundi piires pinnasesse. Sademevee juhtimine ja valgumine kõrval asuvatele kinnistutele (kaasa arvatud teemaa-ala) on keelatud.
Piirdeaiad. Tänavapoolsed piirdeaiad tehakse vertikaalsete kalibreeritud lattidega 70*28 mm, laudade samm 70 mm. Aiapostideks sarnase ristlõikega teraspostid. Piirdeaed tehakse betoonsoklil ja aia väravapoolne lõpuosa tehakse raudbetoon kohtvaluna või betoonplokk müüritisena ja krohvitakse. Jalgvärav tehakse 1.0 m laiusena ja autovärav 4.5 m laiusena (liugväravana). Väravad tehakse metallraamil ja lattide jaotus sama mis aial. Aialatid värvitakse maja fassaadiplaatidega samas toonis puidukaitsevärviga. Metallosad tumehall RAL 7016. Tänavapoolse piirdeaia ja väravate kogupikkus 31.6 m. Naaberkinnistuga piirnev aed tehakse tumehalli paneelaiana, paneelid kõrgusega 1.2 m ja kõrgus maapinnast ca 0.1 m. Lõunapoolse piirdeaia pikkus 47.5 m. Põhjapoolne ja idapoolne aed on olemasolev ja varemrajatud.

Haljastus. Vastavalt detailplaneeringu nõudele – krundi iga 300 m kohta 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on min 6 m puu – istutatakse krundile vähemalt 5 sellist puud. Puude täpne valik ja liik täpsustatakse haljastuslahendusega. Privaatsuse suurendamiseks istutatakse hekk või põõsastik krundi külgpiirile.

Heakord. Olmeprügi kogumise konteinereid paigutatakse kõvakattega pinnasele. Prügivedu korraldatakse vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale. Sõlmida tuleb korraldatud jäätmeveo leping piirkonna jäätmevedajaga.

Tulekaitse

Hoone tuleohuklass, kasutusviis ja kasutusotstarve. Projekteeritud üksikelamu (I kasutusviis) on kahekorruseline keldrita hoone tulepüsivusklassiga TP3.
Tuleohutuskujad. Projekteeritud üksikelamu kaugus kinnistu piiridest vähemalt 4 m.
Tuletõkkesektsioonid, tuletundlikkus. Eraldi tuletõkkesektsioone ei moodustata. Välisseina välispinna, õhutuspilu välispinna min tuletundlikkus on (D-s2, d2). Korterite ja tehnoruumide siseseinad ja laed min. D-s2, d2. Katusekate Broof. Kaablite tuletundlikkus peab olema vähemalt Dca-s2, d2.
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Hoonesse on kavandatud soojustagastusega mehaaniline sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon. Hoone kütteks on kavandatud maasoojuspump. Hoonesse on projekteeritud elektrikeris.
Pääsud pööningule, katusele. Pääs madala osa katusele mobiilse redeli abil, kõrgema osa katusele seinaredeli abil.
Tuletõrje veevarustus. Välimine tulekustutus on võimalik olemasolevatest maapealsetest tänavahüdrantidest. Olemasolev lähim tulekustutusvee hüdrant asub ca 200 m raadiuses. Ehitise väliskustutusvee normvooluhulk on 10 l/s 3 tunni jooksul tagatakse.
Tulekahjusignalisatsioon. Hoonesse paigaldatakse vähemalt 1 autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur (suitsuandur).

Koostas arhitekt Pille Nagel